Regulamin sklepu

Jesteś tutaj:


§1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Famari.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.famari.pl jest FAMARI Paweł Łaniecki, Rogówko 78, 87-122 Grębocin, NIP 8791177212, REGON 363135240.
 2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego Famari.pl
  i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

 

§3 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
 5. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
  (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD
  nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.
 6. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 7. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę
  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie
  od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
 8. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca: FAMARI Paweł Łaniecki, Rogówko 78, 87-122 Grębocin, NIP 8791177212, REGON 363135240
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§4 Konto

 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego Famari.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego
  z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

§5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto.
 2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna
  do poprawnego złożenia zamówienia.
 5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
 6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta
  o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§6 Warunki i termin płatności

 1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
 • Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24, obsługiwanym przez PayPro SA (PayPro) – podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 oraz wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 1. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 1 godziny poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

§7 Warunki i termin dostawy zamówienia

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili jego złożenia.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Termin realizacji zamówień do 14 dni roboczych.
 4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika firm kurierskich.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 6. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
 7. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
 8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody
  w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§8 Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@famari.pl 
 3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: : FAMARI Paweł Łaniecki, Rogówko 78, 87-122 Grębocin wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym , które są do pobrania na stronie www.famari.pl.
 4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.famari.pl oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
  w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

6.1. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1
oraz 560 Kodeksu cywilnego

A) W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6.2 Klient-Konsument, przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady, co do zasady będą miały również zastosowanie do tego podmiotu. Jednakże w takiej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi (tj. rozszerzenia ją, ograniczenia lub wyłączenia).

 1. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności
  z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@famari.pl 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument i klient-konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech
  i funkcjonalności.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta
  o odstąpieniu od umowy, zwrócić

Klientowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających
z dostawy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:

 • Przy płatności Przelewy24 na konto Przelewy24, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 1. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta,
  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
 7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie
  z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.famari.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:
kontakt@famari.pl

 

 

Na skróty